Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin sklepu internetowego Droga wolna, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów w Sklepie Internetowym Droga wolna działającym pod adresem: www.drogawolna.com
 2. Definicje:
  Sprzedawca – to Mateusz Szwarcer prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZN Mateusz Szwarcer z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Długiej 3/36, kod 41-300, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6292322474 REGON: 243494821 adres email: biuro@drogawolna.com ,
  Klient – każda osoba odwiedzająca stronę Sklepu,
  Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją z art. 221 kodeksu cywilnego),
  Sklep – to prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy Droga wolna, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.drogawolna.com oraz jej podstronach,
  Towar lub Towary – oznacza artykuły odzieżowe i akcesoria oraz inne produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie,
  Koszt dostawy Towaru – to koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Konsumenta od Sprzedawcy do miejsca wskazanego przez Konsumenta jako adres dostawy, w tym koszt zapakowania Towaru,
  Koszt zwrotu Towaru – to koszt związany z dostarczeniem Towaru od Konsumenta do Sprzedawcy w wyniku odstąpienia przez Konsumenta od umowy ze Sprzedawcą,Zamówienie – to dyspozycja zakupu na Towar lub Towary (oferta na zakup) złożona w Sklepie przez Konsumenta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 3. Treści prezentowane na stronie i podstronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert.
 4. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po wcześniejszym wypełnieniu formularza zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza w Sklepie, jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu, co osoba zakładająca zamówienie w Sklepie potwierdza stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu formularza zamówienia.
 6. Klientów Sklepu obowiązuje zakaz podawania w formularzu zamówienia oraz przesyłania w inny sposób do Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym.
 7. W celu realizacji zamówień Konsumenta (w tym w zakresie potwierdzenia zamówienia, wskazania danych do dokonania przelewu, korespondencji w trakcie realizacji zamówienia, itp.) Sprzedawca będzie się kontaktował z Konsumentem drogą emailową na wskazany przez Konsumenta adres emailowy. Do kontaktu ze Sprzedawcą we wszelkich sprawach, w tym reklamacji, służy adres email: biuro@drogawolna.com. W wyjątkowych wypadkach: konieczności wyjaśnienia wątpliwości bądź niezwłocznego przekazania informacji odnośnie realizacji zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem telefonicznie na wskazany przez niego nr telefonu.

II. Składanie i realizacja zamówień

 1. Sprzedaż Towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Konsumentów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową Sklepu w wyznaczonym przez Sprzedawcę czasie, podanym w opisie każdego produktu.
 3. W celu rozpoczęcia składania zamówienia Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie ikony „Zamów” znajdującej się albo pod zdjęciem Towaru w katalogu produktów.
 4. Wyświetlone w formularzu zamówienia Towary wraz z podaniem cen, stanowią ofertę zakupu Towarów złożoną Klientowi przez Sprzedawcę.
 5. Po wypełnieniu formularza zamówienia, aby dokonać zamówienia należy zaznaczyć i wypełnić wszystkie wymagane pola (zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, adres dostawy, sposób dostawy Towaru oraz kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”, co jest równoznaczne z zatwierdzeniem przez Klienta zamówienia.
 6. Po wypełnieniu formularza zamówienia, klikając w ikonę „Kupuję i płacę”, Konsument oświadcza, że wszystkie podane przez niego w formularzu zamówienia dane są prawidłowe.
 7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Klienta złożonej przez Sprzedawcę oferty sprzedaży Towarów i stanowi moment zawarcia umowy sprzedaży tych Towarów pomiędzy Sprzedawcą
  a Kupującym.
 8. Po złożeniu zamówienia w Sklepie, Konsument otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail:
 • automatyczną wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia z podsumowaniem zamówienia, kosztów wysyłki oraz danymi do przelewu.
 1. Po przyjęciu zamówienia do realizacji Sprzedawca może się niezwłocznie skontaktować z Konsumentem na wskazany przez niego adres e-mail lub numer telefonu, w celu dokonania dodatkowej weryfikacji danych wskazanych przez Konsumenta lub w przypadku gdy prawidłowa realizacja zamówienia wymaga dalszych ustaleń.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Do Towaru objętego Zamówieniem dostarczany jest Konsumentowi rachunek wyłącznie na żądanie Konsumenta wyrażone w wiadomości email, wysłanej do Sprzedawcy.
 4. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów.

III. Ceny Towarów

 1. Wszystkie ceny Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca może zmieniać ceny Towarów podawane na stronie Sklepu, z tym że zmiany te nie mają wpływu na treść zawartych wcześniej umów sprzedaży.
 3. Cena podana przy każdym Towarze w Sklepie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Podane w Sklepie ceny Towarów nie obejmują kosztów dostawy Towaru. Koszty te pokrywa Konsument. Aby uzyskać całkowitą kwotę do zapłaty za składane zamówienie do ceny Towarów podawanych w Sklepie należy doliczyć koszty dostawy.
 5. Koszty dostawy Towaru są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Towaru oraz są wyświetlane w trakcie dokonywania zamówienia w Sklepie.
 6. Suma kosztów zamówionego Towaru oraz wysyłki, stanowi całkowity koszt zamówienia.
 7. Analiza poszczególnych zamówień Konsumenta (o ile złożył ich więcej niż jedno), może spowodować obniżenie kosztów wysyłki wszystkich zamówionych przez niego Towarów.

IV. Termin płatności oraz czas realizacji zamówienia

 1. Konsument zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania na podany adres email wiadomości zatytułowanej „Potwierdzenia zamówienia”.
 2. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę wynosi 3 dni robocze od momentu otrzymania przelewu. W przypadku produktów, których wysyłka jest możliwa tylko później, dokładny termin realizacji zamówienia, jest podany w opisie takiego produktu.

V. Formy płatności

 1. Sprzedawca akceptuje następującą formę płatności: przelew: bankowy, internetowy lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Sprzedawca nie przyjmuje płatności gotówką, ani za pobraniem.
 3. Zapłaty należy dokonywać na następujący rachunek bankowy:

Mateusz Szwarcer Droga wolna
16 1140 2004 0000 3702 7815 9842
a na poleceniu przelewu należy wskazać w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta

VI. Dostawa zamówionego Towaru

 1. Klient może wybrać jeden ze sposobów dostawy Towaru, wyświetlanych podczas składnia zamówienia przez Klienta.
 2. Wysyłka Towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub InPost.
 3. Dostawa Towaru odbywa się w czasie zadeklarowanym przez przewoźnika.
 4. Sprzedawca zwraca uwagę, iż Klient powinien zadbać o podanie aktualnego adresu dostawy Towaru, co uprości dostawę i skróci czas dostawy Towaru do Klienta.
 5. Konsument może dokonać osobistego odbioru Towaru od Sprzedawcy po wcześniejszym umówieniu ze Sprzedawcą terminu odbioru.

VII. Prawo odstąpienia od umowy i zwrot Towaru

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, to, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), przysługuje mu, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Internetu w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią (inną niż dostawca Towaru).
 2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży złożonego na piśmie lub emailem.
 4. Konsument ma możliwość (ale nie obowiązek) skorzystania z wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 5. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy Konsument powinien wysłać swoje oświadczenie do Sprzedawcy na jego adres pocztowy lub adres emailowy wskazany w pkt I. 2. Regulaminu przed upływem
  14-dniowego terminu do odstąpienia.
 6. W przypadku wysłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogę emailową Sprzedawca niezwłocznie po jego otrzymaniu wyśle do Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży ze Sprzedawcą umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru (z tym zastrzeżeniem iż Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi dodatkowych kosztów dostawy Towaru wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiej samej formy płatności, jaka została wybrana przez Konsumenta do zapłaty za Towar, chyba że Konsument wyraźnie wybrał inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi dodatkowych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 10. Towar powinien być odesłany przez Konsumenta na adres pocztowy Sprzedawcy: Mateusz Szwarcer Droga wolna, ul. Pogodna 2 m 1, 91-478 Łódź niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie Towaru do Sprzedawcy przed jego upływem.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, co oznacza, iż Sprzedawca nie pokrywa kosztów przesyłki Towaru od Konsumenta do Sprzedawcy.
 12. Sprzedawcy przysługuje prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem i sprawdzenia czy zwracany Towar nie nosi śladów użytkowania.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

VIII. Reklamacja towaru

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
 2. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego wobec Klientów będących Konsumentami, Sprzedawca odpowiada za wady Towaru, które zostaną stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od daty otrzymania przesyłki przez Konsumenta lub wskazanej przez Konsumenta osoby trzeciej.
 3. Reklamacje dotyczące Towaru można składać pisemnie na adres e-mail: biuro@drogawolna.com. W reklamacji należy opisać rodzaj wady Towaru oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, a także podać swoje dane kontaktowe (np. email lub numer telefonu) umożliwiające kontakt Sprzedawcy z Konsumentem.
 4. Konsumentowi przysługują roszczenia reklamacyjne szczegółowo określone w Kodeksie cywilnym.
 5. Reklamowany Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy: Mateusz Szwarcer Droga wolna, ul. Pogodna 2 m 1,
  91-478 Łódź.
 6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta, Konsument może zwrócić się o rozstrzygniecie jego sprawy do sądu powszechnego albo zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego (ADR) np. do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy właściwym miejscowo dla Konsumenta Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. W celu wszczęcia procedury mediacyjnej lub polubownego rozstrzygania sporu należy złożyć odpowiedni wniosek. Formularze wniosków dostępne są w sekretariatach każdego sądu polubownego lub na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowych. Postępowanie przed sądem polubownym jest co do zasady bezpłatne.
 8. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Towaru.

IX. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Do realizacji zamówienia w sklepie drogawolna.com niezbędne jest podanie danych osobowych Konsumenta. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest przez Klienta w momencie zaakceptowania Regulaminu podczas składania zamówienia przez formularz zamówienia.
 2. Sklep dopełni wszelkich starań, aby dane osobowe Konsumenta były chronione i używane jedynie do celów związanych z uzyskaną zgodą. Ponadto dane osobowe Konsumenta nie są udostępniane żadnym podmiotom niepowołanym oraz znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 3. Administratorem danych osobowych Kupującego jest ZN Mateusz Szwarcer
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia złożonego w sklepie drogawolna.com zgodnie
  z Regulaminem sklepu drogawolna.com. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia. Konsumentowi przysługuje prawo do wglądu oraz poprawy swoich danych osobowych, w tym celu należy skontaktować się z administratorem danych osobowych przez adres email: biuro@drogawolna.com